Loov Pärnu

Strateegia

Visioon
Aastaringselt loov ja liikuv Pärnu - linn, mis ei püsi paigal!

Väärtused
 • Väärtustame ja toetame algatusvõimet - julgeme suurelt mõelda ja tegutseda.
 • Liigume eesmärkide suunas üheskoos - koos tegutsedes oleme tugevamad.
 • Keskendume lahendustele ja loome võimalusi - me ei küsi, miks ei saa, vaid otsime viise, kuidas saaks.
 • Oleme alati hoolivad, sõbralikud ja arvestavad - hoolime iseendast, teistest ja keskkonnast enda ümber.
Loova ja liikuva Pärnu DNA
 • Inimesed: valdkonnas tegutsevad motiveeritud professionaalid, tagatud on tegijate ja eestvedajate pealekasv ning oskuste ja teadmiste arendamine, väärtustatakse kogukondlikkust ja rohujuuretasandi initsiatiivi.
 • Organisatsioonid: Pärnu rikkus on kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate asutuste, organisatsioonide, vabaühenduste ja ettevõtete rohkus ja mitmekülgsus, organisatsioonid näevad teineteises ennekõike partnereid ühiste huvide elluviimisel ja Pärnu arengute toetamisel.
 • Sündmused: Pärnus toimub kogu aeg midagi huvitavat, nii suvisel turismihooajal kui südatalvel. Pärnus on eriilmelisi sündmusi ja tegevusi eri vanuses ja huvidega inimestele.
 • Taristu: Pärnus on kaasaegset kultuuri- ja sporditegevust ning omaalgatust toetav tänapäevane, funktsionaalne ja tehniliselt hästi varustatud taristu.
 • Keskkond: Pärnu linnaruum ja elukeskkond on loovust ning tervislikke eluviise igakülgselt soodustav. Pärnu linna arendamisel lähtutakse kaasava disaini põhimõtetest.
Pärnu kultuuristrateegia strateegilised eesmärgid
 1. Pärnus on loomeinimesi ja kohalikku omaalgatust väärtustav keskkond (Loovatest inimestest ja ideedest tulvil Pärnu).
 2. Pärnu mitmekülgne ja kõrgetasemeline kultuurielu kõnetab nii kohalikke kui ka külalisi (Pärnu kui suvine metropol ja talvine kultuurne loovlinn).
 3. Pärnus on kultuuril ja loovusel oluline roll inimeste ja linna arengus (Loov Pärnu kui inimsõbralik, hästi toimiv ja atraktiivne elukeskkond).
Mõõdikud
 • Pärnu linna elanike osalemine kultuuritegevustes (sh laste ja noorte osakaal)
 • Elanike rahulolu kultuuripakkumise ja kultuuri kättesaadavusega
 • Kultuuritöötajate keskmine brutotööpalk võrreldes Eesti keskmisega
 • Loomeettevõtete arv, loomemajanduses hõivatute osakaal
 • Välisprojektidest kultuurivaldkonda lisandunud vahendid aastas
 • Kultuuritaristu ligipääsetavus erivajadustega inimestele
 • Kultuurivaldkonna eelarve osakaal Pärnu linna eelarves

Pärnu spordistrateegia strateegilised eesmärgid
 1. Pärnus on liikumist ja sporti soodustavad tingimused (Liikumine on loomulik osa iga inimese elus).
 2. Pärnus on terviklikult toimiv spordisüsteem (Hästi korraldatud tugisüsteem noortespordist saavutusspordini).
 3. Pärnu on mitmekülgsete ja kõrgetasemeliste spordisündmuste toimumispaik (Pärnu meelitab spordisõpru lähemalt ja kaugemalt).
Mõõdikud
 • Liikumisharrastusega regulaarselt tegelevate inimeste osakaal
 • Harrastajate arv spordiklubides ja spordikoolides
 • Spordiklubides sporti harrastavate laste ja noorte osakaal
 • Sporditaristu ligipääsetavus erivajadustega inimestele
 • Välisprojektidest spordivaldkonda lisandunud vahendid aastas
 • Kvalifitseeritud treenerite arv
 • Spordivaldkonna eelarve osakaal Pärnu linna eelarves

Strateegia terviktekst koos tegevussuundade, uute algatuste ja tegevuskavadega on leitavad siit lingilt.